Chống tay nói không ngờ tới phải không?

Chống tay nói không ngờ tới phải không?

Chống tay nói không ngờ tới phải không?

Ngờ làm sao được mà ngờ à?