Chú mèo tam thể có bộ lông hình chữ C.A.C

Chú mèo tam thể có bộ lông hình chữ C.A.C

Như kiểu nó đang chửi vào mặt mình vậy đó.

Xem thêm: