Chú rắn màu hồng đưa hai tay chỉ về ai đó

Chú rắn màu hồng đưa hai tay chỉ về ai đó

Bé Na như muốn chỉ rằng ai đó rất hãm hay sao?