Chú thấy không? Sức mạnh của cần sa đó

Chú thấy không? Sức mạnh của cần sa đó

Chỉ có nó mới mang lại sự ảo tưởng cùng cực như thế.

Xem thêm: