Chú tiểu cầm súng tụng kinh nói không được đánh khách hàng

Chú tiểu cầm súng tụng kinh nói không được đánh khách hàng

Khách hàng là ông cố nội, là miếng cơm manh áo.