Chú tiểu đầu trọc nói các ngươi đừng hòng đụng đến một sợi tóc của huynh đệ ta

Chú tiểu đầu trọc nói các ngươi đừng hòng đụng đến một sợi tóc của huynh đệ ta

Trong khi vị huynh đệ kia đầu trọc lóc không có sợi tóc nào?