Chữ trầm cảm được viết bằng tiếng Nhật

Chữ trầm cảm được viết bằng tiếng Nhật

Chữ trầm cảm được viết bằng tiếng Nhật

Đang cảm thấy rất trầm cảm nhưng vẫn không quên mình yêu nước Nhật.