Chưa biết tên anh nhưng chiến công anh bất diệt

Chưa biết tên anh nhưng chiến công anh bất diệt

Chưa biết tên anh nhưng chiến công anh bất diệt