Chúa hề Nguyễn Hữu Đa nói đời mà

Chúa hề Nguyễn Hữu Đa nói đời mà

Chúa hề Nguyễn Hữu Đa nói đời mà

Meme ông Đa đi muôn nơi và trở thành đề tài chế ảnh không bao giờ cũ.