Chúa, người đang thử thách lòng kiên trì của con phải không?

Chúa, người đang thử thách lòng kiên trì của con phải không?

Chúa, người đang thử thách lòng kiên trì của con phải không?

Xin ngài hãy lấy lại sự nghèo khó mà ngài đã ban cho con đi.

Xem thêm: