Chúng ta hãy cùng nhau phân tích từ "có thể"

Chúng ta hãy cùng nhau phân tích từ "có thể"

Có thể tôi sẽ không bao giờ làm youtuber nữa cho mà xem.