Chúng ta phải cách ly trường hợp này vĩnh viễn

Chúng ta phải cách ly trường hợp này vĩnh viễn

Cần được cách ly khỏi xã hội để loại trừ nhân giống về sau.

Xem thêm: