Chuột Jerry đẩy bạn: thôi thôi cút cút cút

Chuột Jerry đẩy bạn: thôi thôi cút cút cút

Chuột Jerry đẩy bạn: thôi thôi cút cút cút

Tốt nhất nói ít thôi và biến khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Meme liên quan: