Chuột Jerry nhún vai nói chúng mày không nghĩ gì khác ngoài đit nhau à?

Chuột Jerry nhún vai nói chúng mày không nghĩ gì khác ngoài đit nhau à?

Suốt ngày chỉ có ấy ấy ấy nhau thôi.

Xem thêm: