Chuột Jerry nói chỉ có đồ yếu đuối mới đi ngủ, bạn là đồ yếu đuối đấy à?

Chuột Jerry nói chỉ có đồ yếu đuối mới đi ngủ, bạn là đồ yếu đuối đấy à?

Chuột Jerry nói chỉ có đồ yếu đuối mới đi ngủ, bạn là đồ yếu đuối đấy à?

Comment xem ai là người thức khuya hơn.

Meme liên quan: