Chuột Jerry phủi tay: F*ck you, next

Chuột Jerry phủi tay: F*ck you, next

Khi bạn muốn chào ai đứa bạn thân hoặc đơn giản là không muốn tranh cãi với nó nữa.

Xem thêm: