Có cái chốt cũng không thông được thì đòi thông ai?

Có cái chốt cũng không thông được thì đòi thông ai?

Có cái chốt cũng không thông được thì đòi thông ai?

Nhiều thanh niên nghe câu này chắc máu lên não nhanh lắm.

Meme liên quan: