Cô cô bịt mắt nói may mà tao mù

Cô cô bịt mắt nói may mà tao mù