Có công bủh bủh có ngày lmao

Có công bủh bủh có ngày lmao

Thay vì có công mày sắt có ngày mlem mlem.

Xem thêm: