Có công bủh bủh có ngày lmao

Có công bủh bủh có ngày lmao

Có công bủh bủh có ngày lmao

Thay vì có công mày sắt có ngày mlem mlem.

Meme liên quan: