Cô gái chửi ditme chúng mày, ditme tất cả chúng mày

Cô gái chửi ditme chúng mày, ditme tất cả chúng mày

Cô gái chửi ditme chúng mày, ditme tất cả chúng mày

Nhiều khi phải chửi thẳng mặt như thế này mới sáng con mắt ra được.

Meme liên quan: