Cô gái đang phát biểu lắng nghe ý kiến rồi đưa ngón tay thối

Cô gái đang phát biểu lắng nghe ý kiến rồi đưa ngón tay thối

Cô gái đang phát biểu lắng nghe ý kiến rồi đưa ngón tay thối

Này thì tiếp thu ý kiến, này thì đưa ra quan điểm cá nhân.