Cô gái đưa tay: có cái lon, luyên tha luyên thuyên

Cô gái đưa tay: có cái lon, luyên tha luyên thuyên

Cô gái đưa tay: có cái lon, luyên tha luyên thuyên

Bớt nói lại đi, những thứ từ trên trời rơi xuống chỉ có nước mưa và cứt chim thôi.