Cô gái ngồi giận tím người

Cô gái ngồi giận tím người

Ta nói nghĩ mà tức lắm luôn á.