Cô gái tóc dài rũ mặt nói miễn là mày đau khổ

Cô gái tóc dài rũ mặt nói miễn là mày đau khổ

Để mày đau khổ tao làm gì cũng được.