Cô gái vác bình nước 21 lít hỏi bạn thấy tôi cần người yêu không?

Cô gái vác bình nước 21 lít hỏi bạn thấy tôi cần người yêu không?

Cô gái vác bình nước 21 lít hỏi bạn thấy tôi cần người yêu không?

Người yêu hóa ra cũng chỉ là để bê nước hộ mà thôi.