Cờ luân lưu vinh danh lớp hạng chót

Cờ luân lưu vinh danh lớp hạng chót

Cờ luân lưu vinh danh lớp hạng chót

Thì đúng rồi có lớp hạng nhất thì phải có lớp hạng chót chứ.