Cờ luân lưu vinh danh lớp hạng chót

Cờ luân lưu vinh danh lớp hạng chót

Thì đúng rồi có lớp hạng nhất thì phải có lớp hạng chót chứ.