Có một hacker đã đánh sập cả một quán net bằng cách... cúp cầu dao

Có một hacker đã đánh sập cả một quán net bằng cách... cúp cầu dao

Có một hacker đã đánh sập cả một quán net bằng cách... cúp cầu dao

Bằng cách cúp cầu dao.