Có nhà có xe có hồ bơi riêng, chẳng thiếu thứ gì - ảnh xe đạp lều tranh

Có nhà có xe có hồ bơi riêng, chẳng thiếu thứ gì - ảnh xe đạp lều tranh

Thế mà gái nó không thèm theo, tứk gì đâu!