Có tiền ai cũng tôn vinh, không tiền nhận lấy miệt khinh người đời

Có tiền ai cũng tôn vinh, không tiền nhận lấy miệt khinh người đời

Có tiền ai cũng tôn vinh, không tiền nhận lấy miệt khinh người đời

Vì đơn giản người ta gọi đó là cuộc sống.

Meme liên quan: