Con gái nhờ phước Cha, con trai nhờ phước Mẹ

Con gái nhờ phước Cha, con trai nhờ phước Mẹ

Con gái nhờ phước Cha, con trai nhờ phước Mẹ

Cây xanh thì lá cũng xanh. Cha mẹ hiền lành để đức cho con.