Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu - Dúi

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu - Dúi

Buồn quá không biết làm gì hơn ngoài hát vu vơ.