Con quỷ đỏ nói chào mừng tới địa ngục

Con quỷ đỏ nói chào mừng tới địa ngục

Con quỷ đỏ nói chào mừng tới địa ngục

Chào mừng đến với tối tăm địa ngục đắc.