Conan đeo cặp kính sáng loáng

Conan đeo cặp kính sáng loáng

Conan đeo cặp kính sáng loáng

Đây là bạn khi phát hiện điều gì đó vô cùng nguy hiểm.

Meme liên quan: