Công an tỉnh, công an huyện, công an xã, công an các cấp đã gửi lời mời kết bạn

Công an tỉnh, công an huyện, công an xã, công an các cấp đã gửi lời mời kết bạn

Bạn nên xác định từ bây giờ đi là vừa.