Cứ mỗi lần thấy cậu, tự nhiên tớ thấy ngu ra

Cứ mỗi lần thấy cậu, tự nhiên tớ thấy ngu ra

Cứ mỗi lần thấy cậu, tự nhiên tớ thấy ngu ra

Con tim này đã quá lạc lối rồi.