Cụ ông nằm võng nói nội rầu con quá

Cụ ông nằm võng nói nội rầu con quá

Cụ ông nằm võng nói nội rầu con quá

Đừng có để người già phải buồn nhiều nghe chưa?