Cụ ông nằm võng nói nội rầu con quá

Cụ ông nằm võng nói nội rầu con quá

Đừng có để người già phải buồn nhiều nghe chưa?