Cục cưng đã khóc rất to đó

Cục cưng đã khóc rất to đó

Bảo bối đã khóc rất nhiều đó