Cưng ơi, em như 20 con đĩ hợp thành 1 ấy

Cưng ơi, em như 20 con đĩ hợp thành 1 ấy

Cưng ơi, em như 20 con đĩ hợp thành 1 ấy

Không biết là đang khen hay đang chửi nữa.

Meme liên quan: