Cuộc sống tệ bạc dạy tao lớn, những kẻ sống chó dạy tao khôn

Cuộc sống tệ bạc dạy tao lớn, những kẻ sống chó dạy tao khôn

Cheems Joker mặt chúa hề cầm dao cảm thán.

Xem thêm: