Cuối cùng thuốc chống bọn spam dảk đã ra

Cuối cùng thuốc chống bọn spam dảk đã ra

Cuối cùng thuốc chống bọn spam dảk đã ra

Sợ nhất mấy đứa không biết dảk là gì mà cứ spam như đúng rồi.

Meme liên quan: