Cười không mỏi mồm meme

Cười không mỏi mồm meme

Nụ cười không có chứa một chú mệt mỏi nào hết ó.