Đã gọi là anh em, sống chết đều phải có nhau

Đã gọi là anh em, sống chết đều phải có nhau

Đã gọi là anh em, sống chết đều phải có nhau

Mã tấu trên tay anh em gọi, lạy mẹ con đi cứu bạn bè.