Đã là bóng (bê đê, gay) thì không nên lếu láo, đòi này đòi nọ

Đã là bóng (bê đê, gay) thì không nên lếu láo, đòi này đòi nọ

Đã là bóng (bê đê, gay) thì không nên lếu láo, đòi này đòi nọ

Đã là bóng thì không là người được đâu.

Meme liên quan: