Đã xem và không thèm nói gì - Đầu nấm vừa nằm xem điện thoại vừa cười

Đã xem và không thèm nói gì - Đầu nấm vừa nằm xem điện thoại vừa cười