Đấm bỏ mẹ mày ra giờ - mèo đánh nhau

Đấm bỏ mẹ mày ra giờ - mèo đánh nhau

Đấm bỏ mẹ mày ra giờ - mèo đánh nhau

Cú đấm chất chứa bao nhiêu hận thù trong đó.

Meme liên quan: