Damn, bạn đã khiến nờ tê nờ cười

Damn, bạn đã khiến nờ tê nờ cười

Hey, bạn có biết là bạn rất thiếu hài hước không?