Damn bro, bạn đã khiến cho Alice phải cười

Damn bro, bạn đã khiến cho Alice phải cười

Bởi vì hành động của bạn quá là đáng yêu.

Xem thêm: