Damn, it hurts right here in my cục ta cục tác

Damn, it hurts right here in my cục ta cục tác

Đau ở đây này bạn của tôi ơi.