Đáng sợ quá, chạy hoy

Đáng sợ quá, chạy hoy

Đáng sợ quá, chạy thôi. Vâng điệu chạy của mày nhìn mới đáng sợ ấy!

Xem thêm: