Đập chết cha mày giờ - Khá Bảnh

Đập chết cha mày giờ - Khá Bảnh

Lời giáo huấn của Khá luôn đi cùng năm tháng.

Xem thêm: